Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Wymiar etatu
1/2 etatu

Miejsce wykonywania pracy
Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku
ul. Kajki 8a

Planowany termin zatrudnienia
od dnia 27.09.2021 r.

Wymagania konieczne:

Głównym księgowym, zgodnie z przepisami może być osoba, która:
– posiada obywatelstwo polskie
– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
– nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwa popełnione umyślnie
– spełnia jeden z poniższych warunków:
– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości; lub
– ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkoła ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości

Wymagania dodatkowe:

– samodzielność w korzystaniu z przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zamówień publicznych;
– znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,}
– znajomość przepisów płacowych (znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela),
– Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki pakietu Vulcan i Płatnik oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office,
– umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
– dyspozycyjność, punktualność, sumienność, skrupulatność,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym planem finansowym jednostki,

– kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów, dekretowanie, księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, finansowym dokumentów księgowych,
– prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
– sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
– sporządzanie list płac i prowadzenie związanej z tym dokumentacji płacowej, dokumentacji ZUS i podatkowej,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,

Wymagane dokumenty

– curriculum vitae
– list motywacyjny
– kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
– kopie świadectw pracy
– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm).

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021r. do kancelarii Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy”, ul. Kajki 8a, 19-300 Ełk.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej adresem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”.

Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ełk, 10.09.2021r.

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku

Irena Wierzbicka