REKRUTACJA

20 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ełku.

W dniach 13.02. – 17.02.2023 Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci.
Elektroniczna rekrutacja nowych kandydatów do przedszkoli rozpoczyna się 20.02.2023r. i odbywa się poprzez stronę:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów można składać do 10 marca 2023r. Kolejność złożenia wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.
UWAGA !!!
W celu potwierdzenia punktacji do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, w zależności od zaznaczonych we wniosku kryteriów.
KRYTERIA USTAWOWE Załącznik:
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) załącznik nr 1 do Wniosku
Niepełnosprawność kandydata orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata orzeczenie o niepełnosprawności
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie załącznik nr 2 do Wniosku
Objęcie kandydata pieczą zastępczą dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat pięcioletni i kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania Załącznik nr 1 do uchwały NR XXIV.226.2020 Rady Miasta Ełku z 25.11.2020r.
Pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie działalności rolniczej. zaświadczenie pracodawcy/wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS/zaświadczenie szkoły, uczelni, KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Zamieszkiwanie w Ełku i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku przez obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV.226.2020 Rady Miasta Ełku z 25.11.2020r.; do wglądu w przedszkolu pierwszego wyboru kopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Ełku potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok lub UPO)
Ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji. Załącznik nr 3 do uchwały NR XXIV.226.2020 Rady Miasta Ełku z 25.11.2020r.
Załączniki pobieramy na stronie, gdzie wypełnialiśmy wniosek:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk/Files

Wypełnianie wniosku:

Na pierwszej stronie Wniosku wybieracie Państwo placówkę, do której chcielibyście w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony można wpisać maksymalnie trzy placówki: jedną pierwszego wyboru oraz dwie „rezerwowe” (drugiego i trzeciego wyboru) do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) zabraknie miejsc.
Jeśli wybierzecie Państwo tylko jedną placówkę, zmniejszycie swoje szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Jeśli wypełnili Państwo wniosek za pośrednictwem strony internetowej, został on zarejestrowany w systemie.
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w terminie 20.02.2023 r. – 10.03.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów rekrutacji.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola!

Nabór obejmuje wszystkie miejskie przedszkola w Ełku, we wniosku wskazujemy przedszkole pierwszego wyboru oraz maksymalnie 2 przedszkola rezerwowe.
Weryfikacja dokumentów
Po złożeniu wniosku w przedszkolu otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zwartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.
KRYTERIA NABORU:
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium – 60 pkt.
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale XXIV.226.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2020r.:
1. kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz kandydat pięcioletni i kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 30 pkt;
2. pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie działalności rolnicze – 10 pkt;
– pozostawanie jednego z obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie działalności rolniczej – 5 pkt;
3. zamieszkiwanie w Ełku i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku przez obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica – 10 pkt;
– zamieszkiwanie w Ełku i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ełku tylko przez jednego z rodziców- 5 pkt;
4. ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji – 5 pkt;
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej 17 marca 2023r.
Wyniki mogą Państwo sprawdzić logując się do systemu elektronicznego lub w przedszkolu na wywieszonej liście.
Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola
Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w rekrutacji podstawowej od 20 marca do 22 marca 2023 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji podstawowej nastąpi 24 marca 2023 r. o godz. 15:00.

Czas realizacji:

Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 20.02.2023 r.
– 10.03.2023 r.
24.04.2023 r.
– 02.05.2023 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
13.03.2023 r.
– 15.03.2023 r.
04.05.2023 r.
– 05.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
17.03.2023 r.
08.05.2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia.
20.03.2023 r.
–  22.03.2023 r.
09.05.2023 r.
   – 10.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
24.03.2023 r.
godz.15:00
11.05.2023 r.
godz. 15:00