Opłaty za przedszkole

Opłata za świadczenia określana jest w Uchwale Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Usługi świadczone przez przedszkola uwzględniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.

Przedszkole pracuje od godziny 6:00 do 17:00. Opłata obejmująca koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć z realizacji podstawy programowej wynosi w roku szkolnym 2023/2024  1,30zł za każdą godzinę zajęć.

Dla rodziców posiadających „Ełcką Kartę Rodziny 3+” opłata ulega zmniejszeniu o 25% za godzinę zajęć.

Podstawą do udzielenia ulgi jest złożenie do dyrektora przedszkola przez rodziców kserokopii „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.

Opłata za wyżywienie: stawka dzienna wynosi 9 zł i obejmuje śniadanie, drugie śniadanie i obiad.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Wysokość opłaty za przedszkole Intendent przekazuje Rodzicom na początku każdego miesiąca. Należność należy przelać na konto Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” do 15 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu:

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”
ul. Michała Kajki 8A
19-300 Ełk
nr konta:  79 1020 4724 0000 3002 0076 0108
tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc.

 

Informujemy i przypominamy również że:

  • termin płatności za Przedszkole upływa 15 dnia każdego miesiąca
  • rozliczenie płatności otrzymujecie Państwo pierwszego dnia miesiąca
  • płatności należy regulować na  konto bankowe przedszkola
  • za każdy dzień zwłoki w opłatach naliczane będą ustawowe odsetki
  • Przedszkole będzie prowadzić działania informacyjne, upominawcze i egzekucyjne w stosunku do osób uchylających się od opłat
  • brak wpłaty w ciągu 7 dni po wystawieniu Upomnienia będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego
  • brak wpłaty na podstawie tytułu wykonawczego jest równoznaczny z rozpoczęciem windykacji na drodze administracyjnej. Dochodzenie należności przejmie Urząd Skarbowy.

Apelujemy o terminowe i skrupulatne realizowanie płatności za Przedszkole.