Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej maliodkrywcy.elk.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.10.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.11.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych.

Ułatwienia:

 • podświetlane linki do stron internetowych, telefonów i adresów email
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
 • możliwość zmiany rozmiaru strony:

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Oświadczenie sporządzono dnia: 02.11.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zalewska, email: [email protected] . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 877326475. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”

ul. Kajki 8A

19-300 Ełk

Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Aby dostać się do budynku, należy pokonać furtkę. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od strony szkoły rolniczej (5-stopniowe schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, następnie schody) oraz od strony osiedla Północ II (3-stopniowe schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych) oraz podwójne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Budynek jest trzypoziomowy (niski parter, parter, 1 piętro) – posiada schody, brak windy.
 • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Baille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Pod przedszkolem znajduje się parking, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Za zgodą Dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.